Privacy Statement

 
 

FIAM N.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacystatement wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

FIAM doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FIAM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacybeleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen;
  • zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

FIAM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacystatement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FIAM N.V.
Postbus 70,
5735 ZH Aarle-Rixtel.
info@fiam.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door FIAM ten behoeve van de statutaire doeleinden.

Persoonsgegevens verbonden aan het depot dan wel lening zijn verkregen worden voor dit doel verwerkt.

FIAM verwerkt de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ontvangen gegevens van een betrokkene worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt.

Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die noopt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

MINDERJARIGEN

FIAM verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen  jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De bewaartermijn van de gegevens is gerelateerd aan de looptijd van de depots en aan fiscale verplichtingen.

BEVEILIGING

FIAM zal zich inspannen haar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik. FIAM is zich ervan bewust dat computersystemen kunnen worden gehackt of componenten kunnen worden gestolen. Om deze redenen heeft zij de volgende maatregelen getroffen:

  1. FIAM gegevens worden benaderd met personal computer in een netwerk met een firewall en voorzien van up-to-date virusscanner;
  2. FIAM gegevens worden in de cloud opgeslagen bij gerenommeerde leveranciers met een zeer hoge beschikbaarheid en veiligheid.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke FIAM van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. FIAM kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt FIAM u hierover direct contact met ons op te nemen om er bij voorkeur en zo mogelijk samen met u uit te komen.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van FIAM dan staat de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek om te bemiddelen in over de uitoefening van uw rechten.

Over deze Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van FIAM NV.
Deze verklaring is ook van toepassing op FIAM Operations b.v.
De directie kan besluiten tot aanpassing van deze Privacyverklaring.
Deze versie is gemaakt in mei 2018.